Všeobecné obchodní podmínky

PROSÍM ČTĚTE. VAŠE UŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK SE ŘÍDÍ TĚMITO PODMÍNKAMI UŽÍVÁNÍ A NAŠIMI ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. KAŽDÝM POUŽITÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NÁM UDĚLUJETE SVŮJ SOUHLAS SE SBĚREM A POUŽÍVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOULADU S NAŠIMI ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Tyto podmínky užívání (dále jen „Podmínky“) se vztahují na webové stránky, interaktivní prvky, aplikace, funkční prvky [widgets], blogy, sociální sítě, prvky sídlení obsahu sociálních médií [social network „tabs“], prostory nebo prvky virtuální reality i jakékoli jiné nabídky předkládané online či jakoukoli formou bezdrátové komunikace, které obsahují odkaz na tyto Podmínky, bez ohledu na to, zda přístup k nim získáte prostřednictvím počítače, mobilního či jiného zařízení, jakýmikoli prostředky a jakýmkoli způsobem (dále jednotlivě jen „Stránka“ a společně „Stránky“). Stránky jsou nabízeny společností Columbia Pictures Corporation Limited a/nebo některou ze společností s ní propojených jako např. Sony Pictures Television, Sony Pictures Entertainment („SPE“), Crackle Inc. či jinými společnostmi patřícími do skupiny Sony Pictures Entertainment Inc. (společně dále jen „ACH“, nebo „my“, „nám“, „náš“ atp.). Těmito Podmínkami se řídí Vaše práva a povinnosti týkající se používání konkrétní Stránky (příležitostně označované jako „tato“ Stránka). Výraz Stránka zahrnuje obsah příslušné Stránky, všechny naše služby poskytované na takové Stránce nebo jejím prostřednictvím (dále jen „Služby stránky“) a veškerý software, který na takové Stránce nebo jejím prostřednictvím zpřístupňujeme (dále jen „Software“), není-li v konkrétním případě uvedeno jinak. K „užívání“ Stránky dochází z Vaší strany kdykoli Stránku navštívíte (ať už prostřednictvím počítače, mobilního či jiného zařízení), prohlížíte si její obsah, odkazujete na ní nebo z ní anebo s ní (resp. jakoukoli její částí) vstoupíte do jakékoli jiné formy interakce, komunikace nebo spojení, případně kdykoli prostřednictvím Stránky vstoupíte do jakékoli formy interakce nebo komunikace s ostatními uživateli Stránky (včetně, bez omezení, prostřednictvím diskusních fór a/nebo jiných platforem sociální komunikace na Stránce zřízených). Každé Vaše použití Stránky (nebo jakékoli její části) znamená Váš souhlas s těmito Podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů AXN a AXN pravidly pro cookies (dále společně jen „Zásady ochrany osobních údajů“), které tvoří nedílnou součást těchto Podmínek. Tyto Podmínky představují závaznou smlouvu uzavíranou mezi Vámi a AXN: před použitím Stránky se s nimi prosím pečlivě seznamte. Výslovně souhlasíte s tím, že budete vázáni, kromě jiného  podmínkami uvedenými níže v odstavcích ZÁRUKY, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, ZÁVAZNÉ ŘEŠENÍ SPORŮ, UKONČENÍ a OMEZENÉ VZDÁNÍ SE PRÁV UŽIVATELE. Pokud s kteroukoli se zde uvedených podmínek nesouhlasíte, zdržte se prosím používání Stránek.

Použitím Stránky berete na vědomí, potvrzujete a souhlasíte s tím, že tak činíte z vlastní iniciativy a na vlastní riziko a že je Vaší (nikoli naší) odpovědností zajistit, aby Vaše používání Stránky bylo v souladu s veškerými příslušnými právními předpisy vztahujícími se na užívání Stránky v místě, kde k němu dochází. ZADÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA STRÁNCE NÁM UDĚLUJETE SVŮJ VÝSLOVNÝ SOUHLAS S JEJICH PŘENOSEM DO SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH A JEJICH ZPRACOVÁVÁNÍM NA SERVERECH AXN (RESP. SERVERECH OZNAČENÝCH DODAVATELŮ AXN) V USA; ZPRACOVÁVANÍ TAKTO PŘENESENÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE BUDOU ŘÍDIT PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY USA, KTERÉ MOHOU VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM POSKYTOVAT NIŽŠÍ (NEBO ODLIŠNOU) ÚROVEŇ OCHRANY, NEŽ JE TOMU VE VAŠÍ DOMOVSKÉ ZEMI.

AXN si vyhrazuje právo změnit a/nebo doplnit tyto Podmínky nebo Zásady ochrany osobních údajů, ať už zcela nebo zčásti, a to kdykoli dle vlastního uvážení. Veškeré změny těchto Podmínek a/nebo Zásad ochrany osobních údajů nabývají účinnosti jejich zveřejněním. Souhlasíte s tím, že budete pravidelně kontrolovat znění těchto Podmínek a Zásad ochrany osobních údajů tak, abyste měli příležitost seznámit se s případnými změnami. Použití Stránky nebo jakékoli její části po zveřejnění změn těchto Podmínek nebo Zásad ochrany osobních údajů bude považováno za Vaši akceptaci změn a vyjádření Vašeho souhlasu, že se zavazujete se novým zněním řídit. Budete-li mít proti změnám námitky, jediným Vaším východiskem bude přestat Stránku používat. Používání určitých prvků, funkcí, programů nebo Služeb stránky (včetně, bez omezení, účasti v soutěží, sázkách, příležitostí k propagaci nebo marketingu v bezdrátové formě, nahrávání/zveřejňování fotografií nebo videí či jiných Příspěvků uživatele (jak jsou definovány níže), používání kanálů RSS atd.), které jsou na Stránce nebo jejím prostřednictvím nabízeny, může podléhat přijetí dodatečných nebo zvláštních podmínek (dále jen „Zvláštní pravidla“); před jejich použitím můžete být tedy vyzvání k akceptaci příslušných Zvláštních pravidel. Veškerá Zvláštní pravidla tvoří nedílnou součást těchto Podmínek.

VLASTNICTVÍ; OMEZENÍ UŽITÍ

Obsah Stránek jakož i veškerá autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní názvy a značky a další práva duševního vlastnictví k nim se vážící jsou majetkem AXN a/nebo osob, které AXN udělily příslušná oprávnění (licence) a jsou předmětem ochrany dle příslušných amerických předpisů i mezinárodních norem o ochranně autorských práv a práv duševního vlastnictví. Tímto berete na vědomí, potvrzujete a souhlasíte s tím, že nemáte žádná práva ani nejste oprávněni vznášet žádné nároky v souvislosti s obsahem Stránek a/nebo jakékoli jejich části, s výjimkou: (i) Vašich vlastních Příspěvků uživatele (avšak s vyloučením veškerých materiálů – např. klíčových uměleckých děl, názvů či jejich modifikacích, filmových klipů, fotografií, hudebních nahrávek atp. – užívaných ve Vašich Příspěvcích uživatele, k jichž použití v rámci Vašich Příspěvků uživatele Vám AXN udělila oprávnění např. v souvislosti se soutěží nebo jiným programem nebo prvkem nabízeným na Stránce (tyto obsahy dále jen „Obsah licencovaný AXN“)); a/nebo (ii) Vašich limitovaných práv k užívání Stránek pro určité osobní (nekomerční) účely v souladu s obsahem odstavce OPRÁVNĚNÍ POSKYTOVANÁ UŽIVATELI níže, a to za podmínek uvedených v odstavci POVINNOSTI UŽIVATELE níže a v souladu s ostatními podmínkami těchto Podmínek. S výjimkou případů, kdy jde o Vaše vlastní Příspěvky uživatele (avšak pouze v rozsahu, v němž nad nimi vykonáváte práva) anebo s výjimkou případů, kdy k tomu budete AXN výslovně oprávněn na základě těchto Podmínek či jinak, souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, rozmnožovat, vytvářet duplikáty, používat k tzv. streamingu, zachycovat, získávat přístup prostřednictvím jiné technologie nebo prostředků než těch, které jsou k tomu na Stránce určeny, veřejně předvádět, převádět, prodávat, dále prodávat, stahovat, nahrávat, archivovat, poskytovat oprávnění k užitím ostatním (licencování), editovat, upravovat, měnit, manipulovat, vytvářet odvozená díla (včetně, bez omezení, děl vzniklých kombinací prvků odlišných děl, montáží, pozadí, vyzváněcích tónů, obrázků, pohlednic, triček nebo jiného zboží), zveřejňovat, dále zveřejňovat, přenášet, veřejně vystavovat, používat k tzv. framingu, odkazovat z nebo na, šířit, sdílet, vkládat (tzv. embedding), překládat, dekompilovat, provádět zpětnou analýzu (tzv. reverse engineering), začleňovat do jakéhokoli hardwaru nebo softwaru, používat pro komerční účely či jinak využívat kteroukoli Stránku nebo jakoukoli její součást ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. Jakýkoli případ takovéhoto neoprávněného užití bude představovat zásah do autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví AXN a/nebo osob, které AXN udělily příslušná oprávnění (licence) (včetně, bez omezení, jiných uživatelů Stránky, kteří zadali své vlastní Příspěvky uživatele) a porušení těchto Podmínek a může vést k uplatnění občanskoprávních a/nebo trestněprávních sankcí na základě příslušných právních předpisů.

OPRÁVNĚNÍ UDĚLOVANÁ UŽIVATELI

Za předpokladu, že se budete řídit těmito Podmínkami (včetně, bez omezení, obsahu odstavce POVINNOSTI UŽIVATELE níže), Vám tímto bez nároku na odměnu udělujeme – avšak pouze za předpokladu a pouze v rozsahu, v němž Vám nezbytné prvky funkcionality budou poskytovány na příslušné Stránce nebo jejím prostřednictvím – následující omezená, odvolatelná, nevýhradní a nepřevoditelná oprávnění platná pro území celého světa (dále jednotlivě jen „Oprávnění“):

 1. Oprávnění navštěvovat, prohlížet a jinak používat Stránky (včetně, bez omezení, Služeb stránky poskytovaných na příslušné Stránce nebo jejím prostřednictvím), výhradně pro účely Vašeho osobního (nekomerčního) užívání v souladu se zákonem a ve shodě s užíváním Stránky pro poskytovatelem zamýšlené, obvyklé a schválené účely;
 2. Oprávnění přehrávat obsah Stránky (tzv. streaming) za použití funkčních prvků a/nebo jiných internetových video přehrávačů na bázi digitálního streamingu případně dostupných na Stránce (takovéto funkční prvky nebo jiné internetové video přehrávače na bázi digitálního streamingu společně dále jen „Funkční prvek stránky“) výhradně pro účely Vašeho osobního užívání v souladu se zákonem;
 3. Oprávnění kopírovat a přenášet určitý kód, který Vám bude prostřednictvím Stránky výslovně zpřístupněn (ať už bude taková funkce označena jako „sdílení“ či jinak), za účelem vkládání, dalšího zveřejňování, uchovávání a/nebo zobrazování konkrétního obsahu Stránky, k němuž se takový kód vztahuje, na Vašich vlastních a Vámi upravených internetových stránkách sociální sítě, internetových blozích nebo mikroblozích (společně dále jen „Vlastní sociální média“) a/nebo, pokud Stránka nabízí nástroj „přetáhnutí a vložení funkčního prvku", za účelem „přetažení“ Funkčního prvku stránky a jeho vkládání, zveřejňování, uchovávání a/nebo zobrazování na Vašich Vlastních sociálních médiích;
 4. Oprávnění kopírovat a přenášet určitý kód, který Vám bude prostřednictvím Stránky výslovně zpřístupněn a/nebo, pokud Stránka nabízí nástroj „přetáhnutí a vložení funkčního prvku", k „přetáhnutí“ Funkčního prvku stránky, za účelem přeposlání takového kódu a/nebo Funkčního prvku stránky Vaším přátelům, aby se mohli seznámit s obsahem Stránky tamtéž obsaženém a/nebo, budou-li si to přát, aby mohli sami takto zaslaný kód nebo Funkční prvek stránky vložit na svá Vlastní sociální média, případně jej přeposlat svým přátelům;
 5. v případě, že Stránka obsahuje nástroj „poslat příteli“ nebo obdobný nástroj, který Vám umožňuje zaslat příteli emailovou komunikaci zahrnující obsah Stránky, za předpokladu, že takový nástroj je funkční, Oprávnění použít takový nástroj pro odeslání požadavku serverům Stránek, aby takovou Vaši komunikaci předaly zvolenému  příteli;
 6. v případě, že k některé části obsahu Stránky (včetně, bez omezení, obrázku, ikony, pozadí, hudební nahrávky, videa, traileru nebo RSS kanálu) se vztahuje odkaz „stáhnout“, Oprávnění ke stažení jediné kopie takového obsahu do jediného počítače, mobilního telefonu nebo jiného povoleného zařízení výhradně pro účely Vašeho osobního nekomerčního užívání;
 7. v případě, že Vám Stránka umožňuje stáhnout Software, Oprávnění nainstalovat a používat jedinou kopii takového Software na Vašem osobním počítači, mobilním telefonu nebo jiném povoleném zařízení, výhradně v podobě spustitelného objektového kódu, a pořídit si jednu záložní kopii Software; to vše však pouze za předpokladu, že berete na  vědomí a souhlasíte s tím, že (i) umožněním stáhnutí a užívání Software na Vás  AXN v žádném případě nepřevádí vlastnické právo k Software (tj., na vysvětlenou, Vy zůstáváte vlastníkem média, na němž je Software uložen, nicméně vlastníku Software (tj. AXN a/nebo třetí osobě, která AXN udělila k užívání Software licenci) zůstává plné a neomezené vlastnické právo k Software; (ii) bez předchozího písemného souhlasu AXN nejste oprávněni Software kopírovat, měnit, upravovat, překládat do jakéhokoli jazyka, šířit jej nebo na jeho základě vytvářet odvozená díla; (iii) nejste oprávněni Software převést, pronajmout nebo půjčit k užívání žádné třetí osobě a jakýkoli Váš pokus o udělení oprávnění tvořící součást licence, zcela nebo zčásti, třetí osobě  (podlicence), převod nebo postoupení Software bude právně neplatný a neúčinný; (iv) nejste oprávněni Software dekompilovat, rozkládat na jeho základní komponenty, provádět jeho zpětnou analýzu ani se pokoušet rekonstruovat, zjišťovat nebo identifikovat jakýkoli zdrojový kód, základní koncepty, základní techniky uživatelského rozhraní nebo algoritmy Software, a to žádným způsobem; ustanovení tohoto podbodu (iv) se neuplatní v rozsahu, v němž je takové omezení vyloučeno příslušnými právními předpisy; a (v) vzhledem k tomu, že právní předpisy USA omezují vývoz a reexport zboží a technických údajů amerického původu, včetně Software, zavazujete se, že nebudete Software vyvážet ani reexportovat Software žádným způsobem, který by byl v rozporu s příslušnými právními předpisy USA, případně jakýmikoli příslušnými cizími právními předpisy, a dále prohlašujete a zaručujete, že nejste státním příslušníkem ani nepobýváte v zemi, na niž se vztahuje obchodní embargo USA, ani nejste veden na seznamu speciálně označených státních příslušníků (Specially Designated Nationals) Ministerstva financí USA ani na seznamu nařízení o odepření a zákazu (Table of Denial and Prohibition Orders) Ministerstva obchodu USA;
 8. Oprávnění získat na Stránkách osobní registrovaný uživatelský účet (a/nebo související uživatelské jméno a heslo) a vstupovat do interakcí s ostatními uživateli Stránek v rámci na Stránkách zřízených diskusních fór,  sítí sociálních médií, online her pro více hráčů a/nebo jiných aktivit či obdobných Služeb stránky; a
 9. Oprávnění k používání jakýchkoli jiných funkcí a nástrojů výslovně na Stránkách nebo jejich prostřednictvím AXN zpřístupňovaných pro uživatele, a to v souladu s těmito Podmínkami (včetně, bez omezení, funkcí a nástrojů k tvorbě a/nebo Zadávání Příspěvků uživatele).

POVINNOSTI UŽIVATELE

Výkon práv na základě kteréhokoli z Oprávnění udělených Vám výše je podmíněn tím, že se budete řídit všemi následujícími pravidly:

 1. nebudete vytvářet ani Zadávat (jak je definováno níže) Příspěvky uživatele, které jsou v rozporu se zákonem nebo mají pornografickou, obscénní, dobré jméno poškozující, nactiutrhačnou, výhrůžnou, diskriminační, obtěžující, šikanozní, vulgární, neslušnou, hrubou, urážlivou nebo nenávist podněcující povahu, jsou rasově, kulturně nebo etnicky necitlivé, podněcují spáchání trestného činu nebo případně mohou vést ke vzniku občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnosti, porušují příslušné právní a jiné předpisy nebo pravidla Federální obchodní komise [Federal Trade Commission] (dále jen „Příslušné předpisy“) anebo představují zásah do práv duševního vlastnictví nebo osobnostních práv nebo porušují právo na ochranu soukromí třetích osob resp. na takový porušující nebo neoprávněný obsah odkazují;
 2. nebudete vkládat, dále zveřejňovat, uchovávat a/nebo zobrazovat žádnou část obsahu Stránky (včetně, bez omezení, Vašich vlastních Příspěvků uživatele) na žádném Vlastním sociálním médiu nebo jiné webové stránce nebo internetovém umístění, které běžně zahrnuje nebo uvadí obsah, který je v rozporu se zákonem nebo má pornografickou, obscénní, dobré jméno poškozující, nactiutrhačnou, výhrůžnou, diskriminační, obtěžující, šikanozní, vulgární, neslušnou, hrubou, urážlivou nebo nenávist podněcující povahu, je rasově, kulturně nebo etnicky necitlivý, podněcuje spáchání trestného činu nebo případně může vést ke vzniku občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnosti, porušuje Příslušné předpisy anebo představuje zásah do práv duševního vlastnictví třetích osob resp. na takový porušující nebo neoprávněný obsah odkazuje;
 3. nebudete rozesílat spam, řetězové emaily, pyramidová schémata ani žádné jiné nevyžádané nebo neschválené inzertní nebo propagační materiály, obtěžovat, šikanovat, dopouštět se stalkingu, způsobovat komukoli újmu či jiné duševní nebo fyzické nepohodlí, kohokoli znevažovat nebo poškozovat jeho dobré jméno ani se při používání Stránek chovat nevhodně nebo protizákonně;
 4. budete o sobě i jiných vždy poskytovat přesné, aktuální a úplné informace, nebudete o sobě ani jiných poskytovat falešné informace (včetně, bez omezení, při zodpovídání dotazů ohledně Vašeho věku na Stránce) a nebudete se vydávat za jiného ani vyvolávat zdání, že se vydáváte za jiného, ani jinak vyvolávat falešné zdání Vaší spojitosti s kteroukoli osobou nebo subjektem;
 5. bez předchozího souhlasu jiného uživatele nebudete používat žádné z Oprávnění, které Vám byly uděleny (ani s nimi související funkce) za účelem shromažďování, získávání, sestavování, přenášení, rozmnožování, vymazávání, upravování, prohlížení, zobrazování či přeposílání jakýchkoli materiálů nebo informací, ať už osobně identifikovatelných či nikoli, které byly takovým jiným uživatelem Stránek zveřejněny nebo se jej týkají;
 6. nebudete zasahovat do provozu Stránky (ani jakékoli její části) ani její provoz narušovat, a ani se o to nebudete pokoušet;
 7. budete se řídit upozorněními na autorská práva a veškerými dalšími informacemi a omezeními týkajícími se obsahu Stránky;
 8. nebudete odstraňovat, měnit, obcházet ani zasahovat do žádných upozornění na autorská práva, ochranné známky, vodoznaky, ani jiná upozornění na vlastnická práva vyznačená/zobrazená v rámci obsahu Stránky, Software nebo Služeb stránky;
 9. nebudete odstraňovat, měnit, obcházet ani zasahovat do žádných mechanismů nebo prostředků správy digitálních práv nebo jiných prvků ochrany obsahu nebo zabezpečení přístupu (včetně, bez omezení, restrikce přístupu podle lokality uživatele, tzv. geofilteringu, a/nebo šifrování) souvisejících s obsahem Stránky;
 10. nebudete používat žádná Vám udělená oprávnění, žádnou část obsahu Stránky ani žádnou Službu stránky způsobem, který by vyvolával zdání spojitosti mezi Vámi a kterýmikoli produkty, službami nebo obchodními značkami AXN, nebudete-li k tomu mít ve zvláštních případech povolení ze strany AXN (včetně, bez omezení, Vašeho „ustanoveníambasadorem“ Stránky nebo AXN nebo vyhlášení „tváří fanouška“ („Face of the Fan®“));
 11. nebudete používat tzv. roboty nebo spidery (programy), offline prohlížeče ani jiné automatizované systémy za účelem přístupu nebo používání Stránek způsobem, při němž dochází za jednotku času k odesílání více dotazů na servery Stránek, než by byl za běžných okolností schopen za stejnou jednotku času vygenerovat člověk při použití běžného internetového prohlížeče, neprovozujete-li v souladu se zákonem veřejný vyhledávač; v takovém případě (avšak s výhradou, že AXN je oprávněna tuto výjimku bez dalšího kdykoli zrušit dle vlastního uvážení) můžete používat tzv. spidery (programy) k indexaci materiálů obsažených na Stránkách, a to výhradně za účelem tvorby veřejně přístupných prohledávatelných indexů (nikoli však mezipamětí nebo archivů) těchto materiálů;
 12. nebudete vědomě přenášet žádný materiál, který obsahuje adware, malware, spyware, softwarové viry, časované virové bomby, programy cancelbots, červy, trojské koně ani jakékoli jiné počítačové kódy, soubory nebo programy sloužící k přerušení, zničení nebo omezení funkcionality jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru anebo telekomunikačního zařízení;
 13. nebudete činit nic, co by mohlo způsobit újmu nebo mít nepříznivý dopad na dobré jméno a pověst AXN nebo s ní propojených osob, nebo Stránky anebo jakýkoli obsah na Stránkách zobrazovaný nebo propagovaný (včetně, bez omezení, filmů, televizních programů nebo jiných iniciativ);
 14. nebudete na Stránkách činit nic, co by zamezovalo přístupu ke Stránkám nebo jejich užívání, resp. užívání jakékoli jejich části, ostatními uživateli;
 15. budete výlučně odpovědný za ochranu důvěrnosti všech Vašich uživatelských jmen a hesel souvisejících se Stránkami (včetně, bez omezení, v případech, kdy Stránky využívají mechanismu vytvoření účtu a jeho správy sociální sítí, webovými stránkami nebo zařízeními třetí strany) a nesete dále výhradní odpovědnost za veškeré aktivity prováděné na Stránkách pod Vaším uživatelským jménem a/nebo heslem; a
 16. budete Stránky a Oprávnění používat vždy v souladu s těmito Podmínkami a všemi Příslušnými předpisy.

PŘÍSPĚVKY UŽIVATELE; UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ AXN; PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY UŽIVATELE

Stránky Vám mohou umožnit posílat, zveřejňovat, nahrávat, přenášet webovou kamerou nebo jiným technickým zařízením či jinak zadávat na Stránky (včetně, bez omezení, umožněním vložení internetové adresy (URL), na níž se nachází Váš obsah) anebo jinak zobrazovat či vyměňovat (včetně, bez omezení, s ostatními uživateli Stránek) na Stránkách nebo jejich prostřednictvím na jiných destinacích, např. stránkách sociálních sítí (včetně, bez omezení, Vašich Vlastních sociálních médiích) (společně dále jen „Zadávání“), Vaše videa, textové komentáře, fotografie, obrázky nebo jiná díla a/nebo jiný obsah vlastních médií, a dále Vaše myšlenky, názory, reakce a jiné informace (společně dále jen „Příspěvky uživatele“), přičemž takové Příspěvky uživatele budou obecně dostupné všem uživatelům Stránky či jiným osobám navštěvujícím destinace (jako např. stránky sociálních sítí), na něž jste zadali své Příspěvky uživatele. Zadáním Příspěvku uživatele na Stránku nebo její prostřednictvím berete na vědomí a výslovně souhlasíte s tím, že ponesete výhradní odpovědnost za obsah Vašeho Příspěvku uživatele i za veškeré případné důsledky z něho resp. z jeho Zadání vyplývající. S výhradou případných odchylných ustanovení Zvláštních pravidel AXN pravidelně nesleduje, nekontroluje ani nemá povědomí o obsahu Příspěvků uživatelů Zadaných prostřednictvím Stránek; nicméně, AXN může takovéto sledování a kontrolu kdykoli dle svého uvážení provádět. Kdykoli Zadáte (nebo se pokusíte Zadat) Váš Příspěvek uživatele na Stránce nebo jejím prostřednictvím, automaticky tím AXN, i osobám s ní propojeným, zdarma a bez nároku na odměnu udělujete neodvolatelné, časově neomezené, nepodmíněné, neomezené, převoditelné, nevýhradní, oprávnění (licenci) s platností pro území celého světa a s naším právem poskytovat oprávnění tvořící součást licence, zcela nebo zčásti, třetím osobám, a to bez omezení (podlicencování) (dále jen „Licence AXN“) k zobrazování, veřejnému předvádění, šíření (včetně, bez omezení, prostřednictvím webových stránek třetích stran, blogů, mikroblogů a jiných médií sociálních sítí a internetu a nástrojů a aplikací mobilních telefonů), uchovávání, překódovávání, hostingu, ukládání do mezipaměti, vysílání,  vysílání přes internet nebo mobilní telefony, přenášení, přidávání tagů, sledování, rozmnožování, editování, upravování, formátování, přeformátovávání, odkazování z nebo na, překládání, vymazávání, tvorbě odvozených děl, spojování s jiným obsahem, kategorizování a/nebo jinému užití, opětovnému užití a/nebo jinému využívání k našemu prospěchu Vašich Příspěvků uživatele (nebo jakýchkoli jejich částí resp. děl z nich odvozených), jakož i všech jmen, názvů, vyobrazení, hlasů, obrázků, digitálních záznamů, veřejných vystoupení a předvádění, myšlenek, konceptů, reakcí a jiných materiálů obsažených ve Vašich Příspěvcích uživatele, a to jakýmkoli způsobem a jakýmikoli prostředky resp. technologiemi přenosu obsahu, ať už v současnosti existujícími nebo v budoucnu vytvořenými, za jakýmkoli účelem, zcela dle uvážení AXN (resp. uvážení osob jí řádně pověřených nebo licencovaných), a to bez nároku, ať už Vašeho či jiné osoby, na poskytnutí jakékoli náhrady a bez naší povinnosti vyžádat si od Vás či jiné osoby dodatečný souhlas s užitím licence, povinnosti předchozího oznámení o užití licence Vám či jiné osobě, či povinnosti uvedení (spolu)autorství (ať už Vašeho či jiné osoby). Licence AXN ve výše uvedeném rozsahu se uděluje na neomezenou dobu a zůstává v platnosti i poté, kdy případně přestanete Stránky užívat nebo Váš přístup ke Stránkám bude ze strany AXN ukončen. NIC V TĚCHTO PODMÍNKÁCH NELZE VYKLÁDAT JAKO UJEDNÁNÍ PŘEVÁDĚJÍCÍ NA AXN NEBO OSOBY S NÍ PROPOJENÉ VLASTNICKÁ PRÁVA K VAŠIM PŘÍSPĚVKŮM UŽIVATELE, AVŠAK S VÝHRADOU, ŽE VEŠKERÝ PŘÍPADNÝ OBSAH LICENCOVANÝ AXN ZAHRNUTÝ VE VAŠICH PŘÍSPĚVCÍCH UŽIVATELE ZŮSTÁVÁ VE VÝHRADNÍM VLASTNICTVÍ AXN A/NEBO OSOB S NÍ PROPOJENÝCH A/NEBO OSOB, KTERÉ JÍ UDĚLILY PŘÍSLUŠNÁ OPRÁVNĚNÍ (LICENCE). BEZ OHLEDU NA TO, ŽE ZADÁVÁNÍM VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ UŽIVATELE UDĚLUJETE AXN VÝŠE POPSANÁ ROZSÁHLÁ OPRÁVNĚNÍ (LICENCI), BERETE TÍMTO NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NIC V TĚCHTO PODMÍNKÁCH NEZAKLÁDÁ POVINNOST AXN A/NEBO S NÍ PROPOJENÝCH OSOB NEBO OSOB JÍ ŘÁDNĚ POVĚŘENÝCH K POSKYTOVÁNÍ HOSTINGU, ŠÍŘENÍ, ZOBRAZOVÁNÍ NEBO JINÉMU UŽÍVÁNÍ VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ UŽIVATELE, ANI K VÝKONU JAKÝCHKOLI JINÝCH PRÁV Z LICENCE AXN. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že: (a) v souvislosti s Vašimi Příspěvky uživatele nemáte žádná očekávání zachování důvěrnosti v jakémkoli smyslu a (b) AXN a/nebo osoby s ní propojené mohou již po jistou dobu zvažovat projekty podobné Vašim Příspěvkům uživatele nebo mohou nezávisle na Vás přijít s projekty, které jsou podobné Vaši Příspěvkům uživatele resp. Příspěvky uživatele zadané jinými uživateli Stránek mohou být podobné nebo identické s Vašimi Příspěvky uživatele. S ohledem na virální povahu sociálních médií byste neměli předávat AXN žádný obsah ani informace, nepřejete-li si, aby byli zpřístupněny ostatním resp. ostatními „sdíleny“ nebo jinak šířeny. V souvislosti se všemi Příspěvky uživatele, které Zadáte na Stránky, jakož i jakýmikoli jinými aktivitami, které provozujete na Stránkách nebo jejich prostřednictvím, tímto prohlašujete, zaručujete a zavazujete se, že: (i) Vaše Příspěvky uživatele jsou Vašimi vlastními originálními výtvory (tj., jinými slovy, jste vlastníkem veškerých práv k Vašim Příspěvkům uživatele) nebo jste získali veškerá nezbytná práva a oprávnění k obsahu Vašich Příspěvků uživatele a jste řádně oprávněni udělit AXN Licenci AXN; (ii) řádně jste uhradili nebo jinak vypořádali a do budoucna budete řádně hradit nebo jinak vypořádávat veškeré licenční poplatky, celní poplatky, odměny i veškeré další finanční či jiné závazky vůči třetím stranám vznikající v souvislosti s užitím Vašich Příspěvků uživatele a AXN neponese v souvislosti s takovýmito závazky žádnou odpovědnost; (iii) Vaše Příspěvky uživatele nezasahují do práv duševního vlastnictví, práv na ochranu soukromí, osobnostních práv, nepřevoditelných osobnostních práv autora ani neporušují žádná jiná práva třetích stran; (iv) žádné Vaše Příspěvky uživatele ani jakékoli jiné aktivity, které na Stránkách provozujete, nejsou a ani nikdy v budoucnu nebudou: znevažující nebo poškozující dobrou pověst jakékoli osoby nebo subjektu, v rozporu se zákonem nebo mající pornografickou, obscénní, výhrůžnou, vulgární, neslušnou, hrubou, urážlivou nebo nenávist podněcující povahu, sexuální obsah (ať už zjevně či náznakem), záměr šikanovat, obtěžovat nebo dopouštět se stalkingu resp. ve svém důsledku vedoucí k šikanování, obtěžování nebo stalkingu, rasově, kulturně nebo etnicky necitlivé nebo jinak nevhodné, podněcují spáchání trestného činu nebo případně vedoucí ke vzniku občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnosti, odkazující na takový porušující nebo neoprávněný obsah, sloužící k přenosu nevyžádaných reklamních materiálů nebo mající záměr resp. ve svém důsledku vedoucí ke způsobení újmy či jiného duševního nebo fyzického nepohodlí, porušující Příslušné předpisy nebo tyto Podmínky anebo porušující osobnostní práva či práva na ochranu soukromí jakékoli osoby; a (v) záměrem Vašich Příspěvků uživatele není prospěch jakýchkoli komerčních aktivit souvisejících s Vaší osobou nebo třetími stranami. Souhlasíte s tím, že si budete uchovávat veškeré záznamy nebytné k prokázání skutečnosti, že Vaše Příspěvky uživatele nejsou v rozporu s Vámi v tomto odstavci učiněnými prohlášeními a poskytnutými zárukami a že tyto záznamy AXN na její žádost poskytnete.

AXN nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu, škodu nebo odcizení Uživatelských příspěvků.

Berete na vědomí, že AXN běžně předem nekontroluje Příspěvky uživatelů zadaných na Stránky; nicméně, AXN (resp. kterákoli osoba jí řádně pověřená) je oprávněna kdykoli Příspěvky uživatelů předem kontrolovat nebo po jejich úvodním zadání přezkoumávat, a to z nejrůznější důvodů včetně, bez omezení, pro případný rozpor s těmito Podmínkami nebo Příslušnými předpisy nebo, bude-li to nezbytné či žádoucí, i z jiných hledisek zcela dle uvážení AXN. AXN je zcela dle vlastního uvážení kdykoli oprávněna odmítnout, odstranit, upravit nebo zneaktivnit kterýkoli Váš Příspěvek uživatele, (a/nebo kterýkoli Příspěvek uživatele zadaný jiným uživatelem Stránek), je-li v rozporu s těmito Podmínkami nebo jinak nevhodný, dle vlastního uvážení AXN, a dále rovněž ukončit přístup ke Stránce/Stránkám a/nebo užívání Stránky/Stránek, příp. jakékoli její nebo jejich části, ať už Vám nebo jinému uživateli (včetně, bez omezení, přístupu k a/nebo užívání kterýchkoli Služeb stránky, prvků nebo nástrojů dostupných na Stránce nebo jejím prostřednictvím). AXN běžně nekontroluje obsah ani nevyjadřuje svoji podporu obsahu žádných Příspěvků uživatelů a žádné z Příspěvků uživatelů zadané na Stránky neodráží názory, stanoviska nebo politiku AXN nebo s ní propojených osob. AXN se zříká veškeré odpovědnosti v souvislosti s Příspěvky uživatelů a Vy se tímto vzdáváte všech případných práv či právních prostředků nápravy, které Vám mohou vůči AXN nebo osobám s ní propojeným v souvislosti s Příspěvky uživatele náležet, ať už na základě právních předpisů nebo tzv. ekvity.

Pokud zadáte příkaz k odstranění nebo smazání Vašeho Příspěvku uživatele ze Stránky, bude takový Příspěvek uživatele ze Stránky odstraněn v přiměřené lhůtě. Nicméně odstraněné Příspěvky uživatele mohou zůstat i nadále dostupné třetím stranám, které k nim dříve získali přístup (odkaz) a AXN je oprávněna uchovávat kopie Příspěvků uživatelů pro účely archivace.

AXN si vyhrazuje právo zobrazovat ve spojení s Vašimi Příspěvky uživatele reklamní sdělení a užívat Vaše Příspěvky uživatele k propagaci Vašich Příspěvků uživatele nebo Stránek (ať už zcela nebo zčásti) či jakýchkoli produktů/služeb AXN. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Vám nenáleží žádný podíl a nemáte právo vznášet žádné nároky v souvislosti s příjmy generovanými takovou reklamou a propagací.

Tato ujednání zůstávají v plném rozsahu platná a účinná po neomezenou dobu a bez ohledu na případné ukončení Vašeho užívání Stránek z jakéhokoli důvodu a jakýmkoli způsobem.

ODKAZY NA TŘETÍ STRANY

Stránky mohou obsahovat reklamu na webové stránky nebo jiné zdroje dostupné na internetu a mobilních telefonech, které se nenachází ve vlastnictví ani pod kontrolou AXN resp. odkazy na takovou reklamu. Tímto berete na vědomí, že AXN takovýmto webovým stránkám nebo jiným internetovým zdrojům třetích stran nevyjadřuje svoji podporu, nesponzoruje je a ani za jejich obsah nepřebírá odpovědnost a že AXN V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ OBSAHY, SOFTWARE, NÁSTROJE NEBO SLUŽBY DOSTUPNÉ TAMTÉŽ ANI ZA ŽÁDNÉ PRODUKTY NEBO SLUŽBY NA TAKOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO JINÝCH INTERNETOVÝCH NEBO MOBILNÍCH ZDROJÍCH TŘETÍCH STRAN RESP. VE SPOJITOSTI S NIMI PROPAGOVANÉ.

ZÁRUKY

VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE STRÁNKY UŽÍVÁTE VÝHRADNĚ NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO. STRÁNKY (RESP. KTERÁKOLI STRÁNKA I KTERÁKOLI JEJÍ ČÁST) JSOU UŽIVATELŮM POSKYTOVÁNY „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, SE VŠEMI PŘÍPADNÝMI CHYBAMI A NEDOSTATKY A VE STAVU, V JAKÉM JSOU V KTERÉMKOLI DANÉM OKAMŽIKU DOSTUPNÉ K UŽÍVÁNÍ. AXN A S NÍ PROPOJENÉ OSOBY TÍMTO V NEJŠIRŠÍM ZÁKONEM PŘÍPUSTNÉM ROZSAHU PROHLAŠUJÍ, ŽE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ ČI KONKLUDENTNÍ (VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, KONKLUDENTNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ POUŽITÍ NEBO ÚČEL A ZÁRUK OHLEDNĚ NEZASAHOVÁNÍ DO PRÁV TŘETÍCH OSOB). Ani AXN ani s ní propojené osoby nečiní žádná prohlášení ani záruky v souvislosti s přesností nebo úplností obsahu dostupného na Stránkách nebo jejich prostřednictvím ani obsahu jakýchkoli webových stránek, Vlastních sociálních médií nebo jiných internetových nebo mobilních zdrojů, propojených se Stránkami odkazy, ani nepřebírají žádnou odpovědnost za: (i) jakékoli chyby, nedostatky nebo nepřesnosti obsahu; (ii) nemajetkovou újmu nebo škodu na majetkových právech, ať už jakékoli povahy, způsobenou v důsledku Vašeho přístupu ke Stránce nebo jejího užívání ((resp. přístupu k nebo užívání jakékoli její části); (iii) jakýkoli případ neoprávněného přístupu k zabezpečeným serverům AXN a/nebo osobním údajům tamtéž uchovávaným resp. jakýkoli případ jejich neoprávněného užívání; (iv) jakýkoli případ přerušení nebo zastavení přenosu informací ze Stránky nebo na Stránku; (v) jakékoli vady, viry, trojské koně apod., které mohou být přeneseny na Stránky nebo jejich prostřednictvím (resp. na kteroukoli jejich část či prostřednictvím kterékoli jejich části) kteroukoli třetí stranou; a/nebo (vi) jakoukoli ztrátu, škodu nebo újmu způsobenou v důsledku používání Příspěvků uživatele a/nebo jiného obsahu zveřejněného, sdíleného, přeposílaného, emailovaného, přenášeného či jinak zpřístupněného na Stránce nebo jejím  prostřednictvím a/nebo jinak v souvislosti s výkonem práv z Oprávnění udělených AXN v těchto Podmínkách, ať už Vámi nebo jiným uživatelem Stránek. AXN si vyhrazuje právo kdykoli zcela dle vlastního uvážení změnit, upravit, přidat nebo odebrat jakékoli části Stránky/Stránek (včetně, bez omezení, kterýchkoli Služeb stránky) resp. k nim zneaktivnit přístup.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

TÍMTO BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE V ROZSAHU, V NĚMŽ TO ZÁKON PŘIPOUŠTÍ, NEPONESOU AXN ANI ŽÁDNÉ S NÍ PROPOJENÉ OSOBY ANI ŽÁDNÉ JEJICH STATUTÁRNÍ ORGÁNY, ZAMĚSTNANCI, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, SPOLEČNÍCI, ZMOCNĚNCI NEBO OSOBY UDĚLUJÍCÍ JIM PŘÍSLUŠNÁ OPRÁVNĚNÍ (LICENCE) VŮČI VÁM ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ OSOBĚ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST, A TO NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI PRÁVNÍ TEORIE ODPOVĚDNOSTI (AŤ UŽ SMLUVNÍ ODPOVĚDNOSTI, OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI, ZVLÁŠTNÍ STATUTÁRNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÉHO DRUHU ODPOVĚDNOSTI) ZA POSKYTNUTÍ NÁHRADY JAKÝCHKOLI NEPŘÍMÝCH, VEDLEJŠÍCH, ZVLÁŠTNÍCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD RESP. ZA POSKYTNUTÍ SANKČNÍ NÁHRADY ŠKODY, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, NÁHRADY UŠLÉHO ZISKU NEBO VÝPADKU PŘÍJMŮ ČI NÁHRADY ŠKODY V SOUVISLOSTI SE ZTRÁTOU DOBRÉHO JMÉNA, MOŽNOSTI UŽÍVÁNÍ, DAT NEBO JINÝCH NEHMOTNÝCH STATKŮ (A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE PŘÍSLUŠNÉ STRANY BYLY PŘEDEM VYROZUMĚNY NEBO VĚDĚLY ČI MĚLY VĚDĚT O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD) V SOUVISLOSTI SE ŠKODAMI NEBO ZTRÁTAMI, KTERÉ VÁM PŘÍPADNĚ VZNIKNOU V DŮSLEDKU VAŠEHO UŽÍVÁNÍ (RESP. UŽÍVÁNÍ KTEROUKOLI JINOU OSOBOU PŘIHLÁŠENOU POD UŽIVATELSKÝM ÚČTEM REGISTROVANÝM NA VÁS) STRÁNKY NEBO JAKÉKOLI JEJÍ ČÁSTI. TÍMTO PROHLAŠUJETE, ŽE PŘÍNOS VYPLÝVAJÍCÍ VÁM ZE ZNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK PŘEDSTAVUJE PŘIMĚŘENOU KOMPENZACI ZA VYLOUČENÍ/OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI POSKYTOVATELE DLE TOHOTO UJEDNÁNÍ.

ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST – VÝJIMKY

Právní předpisy platné v některých jurisdikcích nepřipouští neposkytnutí některých záruk resp. omezení nebo vyloučení odpovědnosti za náhradu vedlejších nebo následných škod. V takovém případě je možné, že některé z výše uvedených ustanovení o omezení odpovědnosti a odmítnutí záruk se na Vás nevztahují a pak platí, že v rozsahu, v němž AXN není za zákona oprávněna odmítnout poskytnutí konkludentní záruky nebo omezit svoji odpovědnost, poskytne AXN takovou záruku v rozsahu a se záruční dobou resp. AXN ponese takovou odpovědnost v nejnižší možné úrovni přípustné podle příslušné platné zákonné úpravy.

ODŠKODNĚNÍ A ZBAVENÍ ODPOVĚDNOSTI

Zavazujete se, že AXN i s ní propojené osoby, jakož i její či jejich statutární orgány, vedoucí pracovníky, zaměstnance, oprávněné zástupce, osoby řádně pověřené nebo licencované, právní nástupce a postupníky zbavíte odpovědnosti a poskytnete jim náhradu škody v souvislosti s veškerými nároky, odpovědností, škodami, ztrátami, náklady, poplatky a výdaji (včetně přiměřených výdajů na externí právní zastoupení), které jim případně vzniknou ve spojitosti s (i) Vašimi Příspěvky uživatele; (ii) výkonem Vašich práv na základě Oprávnění při současném porušení Vašich povinností dle těchto Podmínek; (iii) porušením kteréhokoli Vašeho prohlášení, záruky, ujednání, odpovědnosti, povinnosti či závazku dle těchto Podmínek; (iv) Vámi způsobeným porušením práv duševního vlastnictví, práv na ochranu soukromí, osobnostních práv či jakýchkoli jiných práv kterékoli osoby; (v) porušením Příslušných předpisů a/nebo těchto Podmínek Vámi a/nebo kteroukoli jinou osobou používající uživatelský účet registrovaný na Vás za účelem přístupu ke Stránce a/nebo jejímu užívání jakýmkoli způsobem (ať už zcela nebo zčásti); nebo (vi) úmyslným nebo nedbalostním jednáním Vaším nebo kterékoli jiné osoby přihlášené pod uživatelským účtem registrovaným na Vás při Vašem užívání (a/nebo při užívání takovou osobou) Stránky (ať už zcela nebo zčásti). AXN si vyhrazuje výhradní právo hájit se v obdobných případech sama a převzít plnou kontrolu nad jakoukoli záležitostí, která je jinak předmětem Vašeho závazku odškodnění a zbavení odpovědnosti; v takovém případě jste povinni poskytnout AXN veškerou součinnost při její obraně. Toto ujednání zůstává v plném rozsahu platné a účinné po neomezenou dobu a bez ohledu na případné ukončení Vašeho užívání Stránek z jakéhokoli důvodu a jakýmkoli způsobem.

AUTHORITY FOR TELEVISION ON DEMAND LTD („OFCOM)

Nezávislá organizace OFCOM reguluje redakční obsah služeb vysílání na vyžádání [„on-demand programme services“]. Mimo jiné rovněž dohlíží na dodržování předpisů vztahujících se na materiály, které mají zřejmý potenciál podněcovat nenávist nebo mohou vážně poškodit zdravý vývoj mládeže do 18. let věku, umisťování produktů do programů a sponzorování konkrétních programů nebo služeb. Vaše stížnosti na naše služby vysílání na vyžádání v tomto ohledu můžete podávat OFCOM prostřednictvím online formuláře, který naleznete na https://ofcomforms.secure.force.com/formentry/SitesFormCSLEOnDemandComplaints. Stížnost můžete OFCOM poštou na adresu OFCOM PO Box 1285, Warrington WA1 9GL United Kingdom.

Upozorňujeme, že OFCOM reguluje pouze redakční obsah našich služeb vysílání na vyžádání. Co se týče reklamy v rámci našich služeb, ta je regulována organizací Advertising Standards Autority (ASA). Vaši stížnost můžete podat ASA prostřednictvím tohoto odkazu https://www.asa.org.uk/Complaints. Stížnost můžete ASA zaslat rovněž poštou na adresu Advertising Standards Authority, Mid City Place, 71 High Holborn, London WC1V 6QT nebo ji podat telefonicky na čísle  

020 7492 2222.

Jakékoli Vaše dotazy či stížnosti týkající se redakčního obsahu nebo reklamy v souvislosti se Službami stránky můžete zasílat emailem na adresu axn_ce@spe.sony.com nebo poštou na adresu Columbia Pictures Corporation Limited, Sony Pictures Europe House, 25 Golden Square, London, W1F 9LU a dotaz či stížnost zašlete prosím v kopii rovněž na adresu Sony Pictures Television Central Europe, Váci út 76., 1133, Budapešť, Maďarsko.

Další informace o OFCOM lze nalézt na www.ofcom.org.uk a další informace o ASA lze nalézt na www.asa.org.uk.

OZNÁMENÍ O ZÁSAHU DO AUTORSKÝCH PRÁV; USTANOVENÝ ZÁSTUPCE PRO AUTORSKÁ PRÁVA

AXN respektuje cizí práva duševního vlastnictví a na základě řádného oznámení odstraní Příspěvky uživatele (stejně jako jakýkoli jiný obsah Stránek) zasahující do autorských práv třetích stran. V souladu  s čl. 512 tzv. „Title 17 U.S. Code“,  AXN zavedla postupy pro přijímání písemných oznámení o zásahu do autorských práv na Stránkách a pro řešení vznesených nároků podle uvedené právní úpravy. Máte-li důvod se domnívat, že došlo k neoprávněnému zkopírování autorského díla způsobem představujícím zásah do autorských práv, prosíme zašlete zástupci AXN pro autorská práva na níže uvedenou adresu oznámení o možném zásahu do autorských práv (dále jen „Oznámení o zásahu do práv“), které bude obsahovat všechny následující informace: (i) identifikaci autorského díla, u něhož se domníváte, že došlo k zásahu do autorských práv; (ii) identifikaci materiálu, který představuje zásah do autorských práv a dostatečně konkrétní informaci umožňující AXN lokalizovat tento materiál na Stránkách; (iii) dostatečně konkrétní informaci umožňující AXN vás kontaktovat, tj. zejména poštovní adresu, telefonní číslo a případně emailovou adresu; (iv) Vaše prohlášení, že se v dobré víře domníváte, že sporné užívání materiálu není schváleno držitelem autorských práv, jeho oprávněným zástupcem nebo je v rozporu se zákonem; (v) Vaše prohlášení, činěné s plným vědomím trestní odpovědnosti pro trestný čin křivé výpovědi, že informace uváděné ve Vašem oznámení jsou přesné a pravdivé a že jste buď držitelem autorských práv anebo osobou oprávněnou jednat jménem držitele autorských práv; a (vi) Váš vlastnoruční nebo elektronický podpis.

ustanovený zástupce pro autorská práva SPE
Content Protection Group
10202 W. Washington Boulevard, Culver City, CA 90232
United States of America
telefonní číslo ustanoveného zástupce pro autorská práva SPE: 310-244-3450

faxové číslo ustanoveného zástupce pro autorská práva SPE: 310-244-1742
email ustanoveného zástupce pro autorská práva SPE: Copyright_Agent@spe.sony.com

Podáním Oznámení o zásahu do práv berete na vědomí a souhlasíte s tím, že AXN je oprávněna přeposlat Vaše Oznámení o zásahu do práv, spolu s veškerou s ním související komunikací, všem uživatelům, kteří zveřejnili materiál identifikovaný v oznámení.

Domníváte-li se, že Váš Příspěvek uživatele byl ze Stránek odstraněn neoprávněně, máte možnost podat AXN oznámení o výhradě . Podle federálních zákonů můžete nést odpovědnost za náhradu škody, pokud se ve svém oznámení o výhradě dopustíte závažného uvedení v omyl. V souladu s čl. 512 tzv. „Title 17 U.S. Code“, , musí být Vaše oznámení o výhradě, aby bylo považováno za platně učiněné, podáno písemně k rukám ustanoveného zástupce pro autorská práva SPE a obsahovat zejména následující informace: (i) Váš vlastnoruční nebo elektronický podpis; (ii) identifikaci materiálu, který byl odstraněn nebo k němuž byl zneaktivněn přístup a identifikaci předchozího umístění materiálu na Stránkách; (iii) Vaše prohlášení, činěné s plným vědomím trestní odpovědnosti pro trestný čin křivé výpovědi, že se v dobré víře domníváte, že Váš materiál byl odstraněn nebo přístup k němu zneaktivněn následkem omylu nebo nesprávné identifikace materiálu, který měl být odstraněn nebo zneaktivněn; a (iv) Vaše jméno, adresu a telefonní číslo a dále Vaše prohlášení, že se podřizujete jurisdikci oblastního federálního soudu [Federal District Court] příslušného podle adresy Vašeho bydliště (resp. příslušného pro centrální oblast Kalifornie [Central District of Kalifornia], nachází-li se adresa Vašeho bydliště mimo území USA) a že souhlasíte s tím, že budete ve věci přijímat písemnosti od osoby, která podala předmětné Oznámení o zásahu do práv, na jehož základě došlo k odstranění Vašeho Příspěvku uživatele (resp. od oprávněného zástupce této osoby) v případě, že se stěžovatel rozhodně podat žalobu. Podáním oznámení o výhradě berete na vědomí a souhlasíte s tím, že AXN je oprávněna přeposlat Vaše oznámení o výhradě, spolu s veškerou s ním související komunikací, osobě, která podala předmětné Oznámení o zásahu do práv, na jehož základě došlo k odstranění Vašeho Příspěvku uživatele, jakož i třetím stranám.

ZÁVAZNÉ ŘEŠENÍ SPORŮ

TYTO PODMÍNKY BUDOU VYKLÁDÁNY A VYMÁHÁNY PODLE PRÁVA STÁTU KALIFORNIE A SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLI KOLIZNÍ NORMY A ZÁSADY VOLBY ROZHODNÉHO PRÁVA V SOUVISLOSTI S MÍSTEM, KDE SE NACHÁZÍTE. VEŠKERÉ SPORY VZNIKAJÍCÍ V SOUVISLOSTI S TĚMITO PODMÍNKAMI, STRÁNKAMI, PORUŠENÍM TĚCHTO PODMÍNEK A/NEBO ROZSAHU A POUŽITELNOSTI USTANOVENÍ TÉTO ROZHODČÍ DOLOŽKY BUDOU S KONEČNOU PLATNOSTÍ ŘEŠENY ORGANIZACÍ PRO SOUDNÍ ARBITRÁŽ A MEDIAČNÍ SLUŽBY JAMS („JAMS“) JEDINÝM ROZHODCEM, KTERÝM BUDE V SOULADU §§1280 A NÁSL. KALIFORNSKÉHO OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU PENZIONOVANÝ SOUDCE, V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ VEDENÉM PODLE ZJEDNODUŠENÝCH ROZHODČÍCH PRAVIDEL JAMS [STREAMLINED ARBITRATION RULES]. MÍSTEM ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ BUDE LOS ANGELES COUNTY, KALIFORNIE. ROZHODCE BUDE VYBRÁN VZÁJEMNOU DOHODOU STRAN. POKUD SE STRANY NEBUDOU SCHOPNY NA ROZHODCI DOHODNOUT, BUDE ROZHODCE VYBRÁN VYLUČOVACÍ METODOU ZE SEZNAMU ROZHODCŮ PŘEDLOŽENÉHO JAMS. OBSAH ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ BUDE DŮVĚRNÝ A ŘÍZENÍ BUDE VEDENO S VYLOUČENÍM VEŘEJNOSTI. PO UKONČENÍ ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ PŘIPOJÍ ROZHODCE K ROZHODČÍMU NÁLEZU PÍSEMNÉ ZDŮVODNĚNÍ, KTERÉ BUDE OBSAHOVAT ZÁKLADNÍ ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A ZÁVĚRY, Z NICHŽ ROZHODČÍ NÁLEZ VYCHÁZÍ. ROZHODCE BUDE OPRÁVNĚN VYDÁVAT PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ NEBO DOČASNÉ NEBO TRVALÉ (SOUDNÍ) PŘÍKAZY NEBO ZÁKAZY. STRANY SE TÍMTO VZDÁVAJÍ SVÉHO PRÁVA ZAHÁJIT NEBO POKRAČOVAT V SOUDNÍM ŘÍZENÍ V JAKÉKOLI VĚCI, NA NIŽ SE VZTAHUJE TATO ROZHODČÍ DOLOŽKA. VEŠKERÉ SPORNÉ ZÁLEŽITOSTI, NA NĚŽ SE TATO ROZHODČÍ DOLOŽKA VZTAHUJE, MUSÍ BÝT ŘEŠENY V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ V SOULADU S TÍMTO UJEDNÁNÍM A STRANY JSOU OPRÁVNĚNY OBRÁTIT SE NA OBECNÝ SOUD POUZE VE VĚCI VÝKONU ROZHODČÍHO NÁLEZU.

Toto ujednání zůstává v plném rozsahu platné a účinné po neomezenou dobu a bez ohledu na případné ukončení Vašeho užívání Stránek z jakéhokoli důvodu a jakýmkoli způsobem.

Tyto podmínky budou vykládány a vymáhány podle práva státu Kalifornie (dále jen „Rozhodné právo“) bez ohledu na jeho kolizní normy a zásady volby rozhodného práva. Souhlasíte s tím, že veškeré spory, které mohou případně kdykoli vzniknout mezi Vámi a námi v souvislosti s těmito Podmínkami nebo užíváním Stránek nebo Služeb stránek včetně, bez omezení, sporů ohledně otázky, zda příslušnou věc lze řešit v rozhodčím řízení, budou s konečnou platností řešeny v rozhodčím řízení vedeném podle pravidel komerční arbitráže organizace pro soudní arbitráž a mediační služby („JAMS“) jediným nezávislým rozhodcem (dále jen „Rozhodce“). Rozhodce bude advokát nebo penzionovaný soudce s nejméně desetiletou (10-letou) profesní zkušeností v oblasti zábavního průmyslu a bude vybrán vzájemnou dohodou stran. Pokud se strany nebudou schopny na Rozhodci dohodnout, bude Rozhodce jmenován JAMS. Strany ponesou náklady na odměnu Rozhodce rovným dílem s výhradou, že Rozhodce je oprávněn požadovat, aby tyto náklady byly rozděleny jinými způsoby, specifickými pro takovýto arbitrážní případ, a to tak aby byly vymahatelné v souladu s příslušnými právnimi předpisy. Strany se mohou domáhat vzájemného odhalení informací o skutkových okolnostech (odhalení informací) v souladu s § 1283.05 kalifornského občanského soudního řádu za následujících podmínek: (a) Rozhodce musí proces odhalení informacíschválit předem na základě zjištění, že materiál požadovaný druhou stranou je pro spornou věc relevantní a že rozsah a povaha požadovaného procesu odhalení informacíjsou rozumné a přiměřené daným okolnostem, a (b) proces odhalení informacíbude omezen na písemné výpovědi a předkládání dokumentů, pokud Rozhodce neusoudí, že jiný způsob procesu odhalení informací (např. písemný výslech jedné strany druhou – tzv. interrogatories) bude okolnostem nejpřiměřenější a nejméně nákladnou cestou k získání požadovaných informací. Z ústních jednání v rámci rozhodčího řízení bude pořizován zápis a Rozhodce je povinen připojit k rozhodčímu nálezu zdůvodnění, které bude obsahovat popis skutkových a právních východisek rozhodnutí. Pokud ani jedna ze stran nepodá do deseti (10) pracovních dnů od vydání zdůvodnění rozhodčího nálezu písemnou žádost o odvolání, stává se vydaný rozhodčí nález pravomocným a závazným ve všech hmotných i procedurálních aspektech a lze jednostranně podat návrh na jeho potvrzení a výkon k vyššímu kalifornskému soudu [California Superior Court]. Pokud některá ze stran podá do deseti (10) pracovních dnů od vydání zdůvodnění rozhodčího nálezu písemnou žádost o odvolání, bude rozhodčí nález vydaný Rozhodcem v odvolacím rozhodčím řízení přezkoumán třemi (3) nezávislými rozhodci (dále jen „odvolací rozhodci“), z nichž každý bude mít stejnou kvalifikaci a bude vybrán stejným postupem jako Rozhodce. Odvolatel musí podat své písemné odvolání do třiceti (30) dnů po podání písemné žádosti o odvolání a druhá strana musí podat své písemné vyjádření do třiceti (30) dnů poté. Odvolací rozhodci následně přezkoumají rozhodčí nález vydaný Rozhodcem, a to za použití stejných standardů přezkoumání a stejných základních východisek, jakoby odvolací rozhodci byli kalifornským odvolacím soudem přezkoumávajícím rozhodnutí kalifornského vyššího soudu, s tou výjimkou, že rozhodčí nález vydaný odvolacími rozhodci bude v každém případě konečný a závazný a že odvolací rozhodci nejsou oprávněni vrátit věc Rozhodci k novému řízení. Rozhodčí nález vydaný odvolacími rozhodci je konečným a závazným rozhodnutím ve věci ve všech hmotných i procedurálních aspektech a lze jednostranně podat návrh na jeho potvrzení a výkon k vyššímu kalifornskému soudu. Odvolatel ponese veškeré náklady odvolacího rozhodčího řízení, včetně odměny odvolacích rozhodců a přiměřených nákladů na externí právní zastoupení druhé strany, za předpokladu, že rozhodčí nález vydaný Rozhodcem bude odvolacími rozhodci potvrzen; v opačném případě ponesou strany náklady odvolacího řízení podle určení odvolacích rozhodců. Rozhodce bude oprávněn vydávat předběžná opatření nebo dočasné nebo trvalé (soudní) příkazy nebo zákazy. Před jmenováním Rozhodce resp. kdykoli při domáhání se právních prostředků nápravy, které jsou mimo pravomoc rozhodce, se může každá ze stran domáhat vydání dočasného opatření do rozhodnutí ve věci (pendente lite) u příslušného soudu v Los Angeles County, Kalifornie, aniž by se tím automaticky vzdala svého práva řešit spor v rozhodčím řízení v souladu s tímto ujednáním. Obsah všech rozhodčích řízení (včetně řízení před odvolacími rozhodci) bude důvěrný, všechna řízení budou vedena s vyloučením veřejnosti a všechny záznamy vztahující se k nim budou trvale zapečetěny, s výjimkou zpřístupnění informací v rozsahu nezbytném k potvrzení rozhodčího nálezu soudem. Ustanovení tohoto odstavce ruší a nahrazují jakákoli případná odchylná ujednání týkající se jejich předmětu obsažená v jakékoli případné předchozí dohodě mezi stranami. Nic v tomto odstavci nebrání žádné ze stran domáhat se vydání předběžného opatření a/nebo soudního příkazu nebo zákazu u příslušného soudu na základě jiných ustanovení těchto Podmínek.

ODDĚLITELNOST; VZDÁNÍ SE PRÁV

Bude-li některé z ustanovení těchto Podmínek shledáno protizákonným, neplatným, neúčinným nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelným, bude na takové ustanovení pohlíženo jako na oddělitelné od zbytku těchto Podmínek a platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení jím nebude dotčena. Pokud AXN neuplatní nebo nebude vymáhat kterékoli své právo nebo plnění kteréhokoli ustanovení těchto Podmínek, nelze to vykládat jako vzdání se takového práva nebo implicitního vypuštění takového ustanovení ze strany AXN. Souhlasíte s tím, že bez ohledu na případná odchylná ustanovení jakékoli příslušné platné právní úpravy platí, že veškeré nároky nebo jiné důvody k zahájení řízení v souvislosti s užíváním Stránek nebo těmito Podmínkami musí být uplatněny (provedením příslušného podání) nejpozději do jednoho (1) roku od vzniku nároku nebo jiného důvodu k zahájení řízení; v opačném případě právo strany uplatnit takový nárok nebo jiný důvod k zahájení řízení navždy zanikne. Toto ujednání zůstává v plném rozsahu platné a účinné po neomezenou dobu a bez ohledu na případné ukončení Vašeho užívání Stránek z jakéhokoli důvodu a jakýmkoli způsobem.  

UKONČENÍ

Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že AXN může kdykoli a zcela dle svého uvážení ukončit nebo dočasně pozastavit výkon Vašich práv z jakéhokoli Oprávnění i Váš přístup ke Stránkám, jakož i vyřadit, odstranit a/nebo zneaktivnit kterýkoli (i všechny) Vaše Příspěvky uživatele, které jste Zadali na Stránce nebo jejím prostřednictvím a/nebo jakékoli jiné informace a údaje, které jste Vy (a/nebo kdokoli jiný) případně poskytli Stránce nebo jejím prostřednictvím, a to z jakéhokoli důvodu. AXN může dále kdykoli a zcela dle svého uvážení ukončit provoz Stránek/Stránky nebo jakékoli jejich/její části anebo omezit přístup kteréhokoli uživatele, a to z jakéhokoli důvodu a bez povinnosti uživatele o takovém kroku informovat. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE AXN JE OPRÁVNĚNA PODNIKNOUT KTERÉKOLI Z VÝŠE POPSANÝCH OPATŘENÍ BEZ POVINNOSTI O TOM UŽIVATELE INFORMOVAT, AŤ UŽ PŘEDEM ČI JINAK, A DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ANI AXN ANI ŽÁDNÁ S NÍ PROPOJENÁ OSOBA NENESE VŮČI VÁM ANI JAKÉKOLI JINÉ OSOBĚ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST V SOUVISLOSTI S UKONČENÍM VAŠEHO PŘÍSTUPU (NEBO PŘÍSTUPU KTERÉKOLI JINÉ OSOBY) KE STRÁNKÁM NEBO JAKÉKOLI JEJICH ČÁSTI JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM ANI ZA VYŘAZENÍ, ODSTRANĚNÍ NEBO ZNEAKTIVNĚNÍ KTERÉHOKOLI VAŠEHO PŘÍSPĚVKU UŽIVATELE (NEBO KTERÉHOKOLI PŘÍSPĚVKU UŽIVATELE JINÉ OSOBY) ANI ZA VYŘAZENÍ, ODSTRANĚNÍ NEBO ZNEAKTIVNĚNÍ JAKÉKOLI JINÉ INFORMACE NEBO ÚDAJE, KTERÉ JSTE VY (NEBO KTERÁKOLI JINÁ OSOBA) PŘÍPADNĚ POSKYTLI NA STRÁNCE NEBO JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM. Vy můžete svůj přístup a užívání Stránek resp. podílení se na čemkoli na Stránkách nebo jejich prostřednictvím bez dalšího kdykoli ukončit.

OMEZENÉ VZDÁNÍ SE PRÁV UŽIVATELE

Bez ohledu na případná odchylná ustanovení těchto Podmínek se tímto neodvolatelně vzdáváte jakéhokoli práva domáhat se a/nebo dosáhnout vydání jakéhokoli soudního opatření, příkazu nebo zákazu, případně uplatnění jiného prostředku nápravy podle tzv. ekvity, v souvislosti s přípravou, distribucí, veřejným uváděním nebo jiným užíváním jakéhokoli filmu, produkce nebo projektu, který má spojitost s AXN nebo s osobou propojenou s AXN, a/nebo jiným způsobem dosáhnout jejich zákazu, omezení či do nich jinak nepříznivě zasáhnout; toto se vztahuje i na užití, zveřejnění nebo šíření jakékoli reklamy nebo propagace v souvislosti s takovým filmem, produkcí nebo projektem. Toto ujednání zůstává v plném rozsahu platné a účinné po neomezenou dobu a bez ohledu na případné ukončení Vašeho užívání Stránek z jakéhokoli důvodu a jakýmkoli způsobem.

ZMĚNA VLASTNICTVÍ STRÁNEK

Váš souhlas se zpřístupněním a užíváním veškerých informací o Vás obsažených v příslušné databázi AXN nástupnickým vlastníkem nebo provozovatelem Stránek/Stránky v rozsahu, v němž AXN postoupí svá práva a závazky týkající se takových informací v souvislosti s fúzí, akvizicí nebo prodejem podniku AXN nebo jeho části, resp. v souvislosti s fúzí, akvizicí nebo prodejem jmění vztahujícímu se ke konkrétní Stránce nebo její části, nástupnickému vlastníku nebo provozovateli, je takovému nástupnickému vlastníku nebo provozovateli považován za automaticky udělený. V případě takové fúze, akvizice nebo prodeje bude skutečnost, že pokračujete v užívání Stránek/Stránky, považována za dostatečný projev akceptace podmínek užívání a zásad ochrany osobních údajů nástupnického vlastníka nebo provozovatele z Vaší strany. Toto ujednání zůstává v plném rozsahu platné a účinné po neomezenou dobu a bez ohledu na případné ukončení Vašeho užívání Stránek z jakéhokoli důvodu a jakýmkoli způsobem.

Datum účinnosti: 1. květen 2014

Sledujte nás na